Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Do zadań szefów wojewódzkich sztabów wojskowych należy:

1.   wykonywanie  zadań  organu  wyższego  stopnia  w stosunku  do  wojskowych  komendantów  uzupełnień  w rozumieniu przepisów  ustawy  z dnia  14 czerwca  1960 r.  –  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz. U.  z  2016 r.  poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138):
a)   powoływanie do czynnej służby wojskowej,
b)   udzielanie odroczeń czynnej służby wojskowej,
c)   kierowanie  osób  przeznaczonych  do  odbycia  zasadniczej  służby  wojskowej  do  odbywania  szkolenia  (kursu) w celu uzyskania przez nie kwalifikacji przydatnych w wojsku,
d)   wzywanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony,
e)   wydawanie zaświadczeń,
f)   nadawanie przydziałów mobilizacyjnych,
g)   nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
h)   nadawanie przydziałów kryzysowych,
i)   reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
j)   udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą;

2.   zapewnienie operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, w tym:
a)   organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych wojskowych komend uzupełnień do zapewnienia procesu ich mobilizacyjnego rozwinięcia,
b)   nadzorowanie procesu uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych powierzonych mu do takiego zabezpieczenia w toku mobilizacyjnego rozwinięcia,
c)   utrzymanie stałej gotowości bojowej wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych wojskowych komend
uzupełnień,
d)   ustalanie głównych czynności zapewniających sprawne wykonanie zadań w zakresie osiągania wyższych stanów
gotowości bojowej oraz kontrolowanie i dokonywanie okresowych ich analiz;

3.   koordynowanie  rozwijania  i użycia  oddziałów  i pododdziałów  wojskowych  na  potrzeby  zwalczania  klęsk  żywiołowych  oraz  likwidacji  ich  skutków,  ochrony  mienia,  akcji  poszukiwawczych,  akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego przez:
a)   współdziałanie z wojewodą w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej  Polskiej  w akcjach  ratowniczych  oraz  przeciwdziałaniu  i usuwaniu  skutków  katastrof  i klęsk
żywiołowych,
b)   współdziałanie  z wojewodą  i dowódcami  jednostek  wojskowych  w planowaniu  i organizowaniu  przedsięwzięć
logistycznych  pozamilitarnych  ogniw  obronnych  na  rzecz  jednostek  wojskowych  przegrupowujących się przez
obszar województwa lub prowadzących na nim działania bojowe,
c)   współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności województwa, w tym ewakuacji rodzin kadry zawodowej i pracowników;

4.   udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie przez:
a)   uczestniczenie w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,
b)   uczestniczenie  w planowaniu  użycia  oddziałów  i pododdziałów  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  ramach wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
c)   współpracę z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa oraz planowania ochrony infrastruktury krytycznej określonej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209),
d)   uzgadnianie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy, o której mowa
w lit. c;

5.   koordynowanie przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób
zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji) przez:
a)   prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rekonwersji dla byłych żołnierzy zawodowych,
b)   realizowanie  zadań  z zakresu  pośrednictwa  pracy  wynikających  z art. 120  ustawy  z dnia  11 września  2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60),
c)   współpracę z organami wojskowymi właściwymi w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, o których mowa w art. 120 ustawy, o której mowa w lit. b;

6.   organizowanie szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe oraz żołnierzy
pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w tym przed ich powołaniem do czynnej służby wojskowej
w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy przez:
a)   pozyskiwanie i aktualizację informacji o potrzebach w tym zakresie, w tym przez wykorzystywanie doświadczeń
wynikających  ze  współpracy  z pracodawcami  zatrudniającymi  tych  żołnierzy  oraz  dowódcami  jednostek  wojskowych, do których mają nadane przydziały kryzysowe, a także ośrodkami aktywizacji zawodowej,
b)   określanie potrzeb finansowo-rzeczowych w tym zakresie,
c)   współuczestniczenie w wyborze podmiotów realizujących szkolenia lub kursy,
d)   prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie zaplanowanych szkoleń lub kursów;

7.   gromadzenie  informacji  na  potrzeby  realizacji  przedsięwzięć  wykonywanych  w ramach  obowiązków  państwa-gospodarza oraz planowanie użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych, w tym:
a)   współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych,
b)   planowanie i uzgadnianie wykorzystania pozamilitarnych zasobów obronnych województwa do wsparcia sił sojuszniczych,
c)   pozyskiwanie i aktualizacja informacji o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do wykorzystania;

8.   koordynowanie czynności realizowanych w ramach pozyskiwania kandydatów i gromadzenia zasobów osobowych na
potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego, wojennego oraz Narodowych Sił Rezerwowych przez:
a)   planowanie  i nadzór  nad  realizacją  pozyskiwania  przez  wojskowych  komendantów  uzupełnień  kandydatów  do
wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,
b)   koordynowanie działań wojskowych komendantów uzupełnień w zakresie gromadzenia zasobów osobowych na
potrzeby mobilizacyjnego, pokojowego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych,
c)   prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie,
d)   planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym zakresie,
e)   współdziałanie  z dowódcami  jednostek  wojskowych  w zakresie  ustalania  potrzeb  i możliwości  przedsięwzięć
szkoleniowych,
f)   stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz
prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie,
g)   organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;

9.   osobowe zabezpieczenie potrzeb uzupełnieniowych jednostek wojskowych, w tym:
a)   prowadzenie promocji służby wojskowej,
b)   koordynowanie prac wojskowych komend uzupełnień związanych z rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej;

10.  planowanie wykorzystywania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne poprzez:
a)   koordynowanie planów wykorzystania potencjału pozamilitarnych ogniw obronnych województwa do wsparcia
i zabezpieczenia działań bojowych Sił Zbrojnych,
b)   uczestnictwo  w realizacji  przygotowań  obronnych  na  terenie  województwa  oraz  uczestniczenie  w organizacji
i prowadzeniu ćwiczeń kompleksowych z udziałem jednostek wojskowych Sił Zbrojnych i układem pozamilitarnym;

11.  administracja rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony, w tym:
a)   współudział  w powoływaniu  wojewódzkich  i powiatowych  komisji  lekarskich,  ustalaniu  wojewódzkiego  planu
kwalifikacji  wojskowej  oraz  jej  przeprowadzaniu,  sprawowanie  kontroli  prowadzenia  kwalifikacji  wojskowej
realizowanej przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie oraz wojskowych komendantów uzupełnień lub
ich przedstawicieli, a także sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości i wyników kwalifikacji wojskowej,
b)   planowanie i nadzór nad realizacją przez wojskowe komendy uzupełnień pozyskiwania i naboru kandydatów do
czynnej służby wojskowej,
c)   wykonywanie  zadań  w zakresie  administrowania  rezerwami  osobowymi  dla  celów  powszechnego  obowiązku
obrony, a w szczególności:
–  sporządzanie analiz stanu zasobów,
–  udział  w organizacji  i przeprowadzeniu  kwalifikacji  wojskowej  w razie  ogłoszenia  mobilizacji  i w czasie
wojny,
d)   nadzorowanie nadawania przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych i przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania
jednostek  wojskowych z zasobów rezerw osobowych, a także nadzorowanie reklamowania osób od obowiązku
pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w celu zabezpieczenia potrzeb  osobowych  urzędów,  przedsiębiorstw  oraz  innych podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności
lub bezpieczeństwa państwa,
e)   sporządzanie analiz wykorzystania zasobów rezerw osobowych na uzupełnienie mobilizacyjne i wojenne jednostek wojskowych,
f)   koordynowanie  prac  związanych  z planowaniem  przez  wojskowe  komendy  uzupełnień  świadczeń  osobistych
i rzeczowych na potrzeby jednostek wojskowych,
g)   planowanie i nadzorowanie uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej,
h)   prowadzenie bilansu i sporządzanie analiz wykorzystywania zasobów środków transportowych i maszyn znajdujących się w gospodarce narodowej,
i)   zarządzanie odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej,
j)   udział w planowaniu w czasie pokoju przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na obszarze województwa oraz prowadzenie dokumentacji
na potrzeby tej kwalifikacji;

12.  uczestniczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa
państwa, w tym pełnienie roli właściwego organu wojskowego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

13.  utrzymywanie współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym z:
a)   jednostkami wojskowymi, terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i kombatanckimi,  żołnierzami  rezerwy  i przedsiębiorcami,  sprzyjającej  wspieraniu  wojska  w realizacji  jego  zadań  oraz utrzymywaniu więzi ze społeczeństwem,
b)   jednostkami Aeroklubu Polskiego i podmiotami przekazującymi samoloty (śmigłowce) lub jednostki taboru pływającego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
c)   przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – w sprawie utrzymania i wykorzystania rezerw paliw płynnych

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane