Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Vademecum

Rekonwersja kadr to całokształt działań podejmowanych wobec:

- żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,

- małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

- dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

 

Zadania związane z rekonwersją w SZ RP należą do systemu działalności socjalnej wojska i pomoc w tym zakresie realizują:

 • Zespół ds. polityki rekonwersji Departamentu Spraw Socjalnych;
 • Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie;
 • Ośrodki Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Gdyni, Lublinie, Wrocławiu, Olsztynie;
 • Pełnomocnicy ds. rekonwersji Szefów  Wojewódzkich Sztabów Wojskowych;
 • Dyrektorzy Wojskowych Biur Emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. 

w pozostałych ogniwach wojskowej administracji terenowej, jednostkach i instytucjach wojskowych informacji z zakresu rekonwersji realizowane są nieetatowo przez wyznaczonych pracowników tych ogniw.

 

Pomoc rekonwersyjna przysługuje żołnierzom zawodowym w przypadku;

Zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

Pomoc rekonwersyjna z zakresu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych lub pośrednictwa pracy przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej natomiast z zakresu przekwalifikowania w ciągu 2 lat przed odejściem z wojska oraz 2 lata po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.  Maksymalna kwota na przekwalifikowanie lub przyuczenie do zawodu, na mocy „Ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie….niektórych innych ustaw” (Dz.U.2010.113.745), wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz zawodowy, były żołnierz zawodowy lub zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty przekwalifikowania w wysokości:

1) po 4 latach służby wojskowej – 100%  (2.400,- zł.)

2) po 9 latach służby wojskowej – 200% (4.800,- zł.)

3) po 15 latach służby wojskowej – 300% (7.200,- zł.)

Małżonkom oraz dzieciom jak również byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku lub choroby powstałej w związku ze służbą wojskową pokrywa się koszty w wysokości 300% określonego limitu (tj. 7.200,- zł.).

 

Z pomocy rekonwersyjnej bezterminowo korzystać mogą:

- żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,

- małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy zawodowych którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,      

 

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (Dz.U. z 2004 r. Nr 94, poz. 1001) przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia byłemu żołnierzowi zawodowemu ( nieposiadającemu uprawnień rentowych lub emerytalnych ) przysługuje status „żołnierza rezerwy”. W tym czasie może on korzystać ze środków Funduszu Pracy, służących do szkolenia, podwyższania kwalifikacji lub zwiększania efektywności zawodowej. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia. Starosta może, na wniosek żołnierza rezerwy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagające szczególnych kwalifikacji.

 

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna, udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE. Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień przesyła do dyrektora WBE za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego COAZ lub OAZ.

 

Wniosek, powinien zawierać w szczególności:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego,
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego,
 • określenie ośrodka szkolenia,
 • termin przekwalifikowania zawodowego,
 • koszt  przekwalifikowania zawodowego
 • uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej,
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania,
 • informację dotyczące udzielonej już pomocy rekonwersyjnej.

Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza.

 • zaświadczenie od dowódcy jednostki o  ilości lat służby wojskowej,
 • decyzję o zawarciu kontraktu lub kadencji,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń oraz o wpisie do RIS lub prowadzących działalność z zakresu szkoleń,
 • w przypadku ukończenia kursu lub szkolenia należy przedstawić oryginały   rachunków oraz świadectwo ( dyplom ) ukończenia szkolenia.

Były żołnierz zawodowy do wniosku dołącza:

 • wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił czynną służbę wojskową o zwolnieniu z czynnej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza o którym mowa w art. 133 a ust. 2 ustawy, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa, (decyzję o zwolnieniu),
 • zaświadczenie o liczbie lat służby,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w odbytych zajęciach (indywidualnych lub grupowych) z doradztwa zawodowego, jeśli były one realizowane,
 • zaświadczenie o inwalidztwie.

     Małżonek żołnierza który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wniosku dołącza;

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza w związku ze służbą wojskową,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,

Dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza który zaginął lub poniósł śmierć w  związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wniosku dołącza;

 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,      

 

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dziecku żołnierza zawodowego który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych zgody  na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor właściwego WBE. 

 

Podstawowymi formami pomocy rekonwersyjnej są seminaria rekonwersyjne. Seminarium rekonwersyjne to szkolenie-kurs trwający trzy dni i obejmujący wykłady, ćwiczenia oraz spotkania, podczas których zwalniani żołnierze zawodowi zapoznawani są z resortowym programem rekonwersji kadr oraz profesjonalne przygotowywanie się do samodzielnego poruszania się na cywilnym rynku pracy. Na seminaria rekonwersyjne kieruje dowódca jednostki (w przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego żołnierzowi zawodowemu przez organ wojskowy – najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu terminu wypowiedzenia). Na seminarium można również zapisać się z własnej inicjatywy. W takiej sytuacji do Twojego dowódcy przesłana zostanie informacja o Twoim uczestnictwie w seminarium i o jego terminie.

 

Podczas seminarium słuchacze zapoznają się przede wszystkim z:

 • swoją sytuacją finansowo - prawną przed i po zwolnieniu zawodowej służby wojskowej,
 • możliwościami przekwalifikowania,
 • rynkiem pracy i możliwościami zatrudnienia,
 • zasadami przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 • wybranymi zagadnieniami psychologii sukcesu,
 • zasadami odbywania praktyk zawodowych,
 • sytuacją społeczno-zawodową byłych żołnierzy zawodowych oraz problemami ich adaptacji zawodowej,
 • aktywnymi metodami poszukiwania pracy,
 • możliwościami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • zajęcia seminaryjne pomogą Ci także sprecyzować własne cele i ambicje zawodowe oraz określić umiejętności i predyspozycje przydatne w przyszłej pracy,              

Ponadto w trakcie seminarium organizowane są spotkania z byłymi żołnierzami zawodowymi, obecnymi pracodawcami oraz z przedstawicielami firm doradztwa zawodowego. Możesz także poddać się badaniom psychologicznym oraz skorzystać z indywidualnych konsultacji.

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej, dowódca jednostki wojskowej kieruje tego żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem zawodowym i właściwym dyrektorem COAZ lub OAZ. Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, Składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza. Były żołnierz zawodowy może korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym. Doradztwo zawodowe służy optymalizacji decyzji dotyczących wyboru zawodu, miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania. Dzięki kontaktom z doradcą zawodowym poznaje się praktyczne metody poszukiwania pracy oraz uczy się korzystnie prezentować swoją osobę wobec pracodawcy. Uzyskuje się także informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach przekwalifikowania. Doradca pomaga w napisaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorysu i listu motywacyjnego).

         

PRZYUCZENIE DO ZAWODU LUB PRZEKWALIFIKOWANIE

Z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego możesz korzystać już od chwili otrzymania z organu wojskowego wypowiedzenia stosunku służbowego, to jest na 6 miesięcy przed ostatecznym zwolnieniem lub na dwa lata przed zakończeniem ostatniego kontraktu.  Pomoc polega na finansowaniu lub dofinansowaniu szkoleń służących uzupełnieniu posiadanych albo uzyskiwanych nowych kwalifikacji, przydatnych do kontynuowania aktywności zawodowej w warunkach cywilnych.

Aby otrzymać pomoc finansową w przekwalifikowaniu zawodowym, na wybranym kierunku szkolenia, w miejscowości zamieszkania lub poza nią, dla żołnierzy pełniących służbę, należy uzyskać pozytywną decyzję w tej sprawie Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON. W stosownym wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy i kosztów szkolenia, czasu jego trwania i instytucji organizującej szkolenie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji (lub rozkazu) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub ksero ostatniego podpisanego kontraktu. Przyznana decyzją Dyrektora DSS MON kwota jest przelewana na konto organizatora szkolenia na podstawie faktury wystawionej przez tę instytucję na DSS MON. W przypadku, gdy uprawniona osoba rozpoczęła szkolenia przed uzyskaniem stosownej zgody i poniosła już koszty szkolenia, może ona także – po przesłaniu w/w dokumentów oraz oryginału faktury – uzyskać całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów. Przyznana kwota jest wówczas pomniejszona o 10% podatku zryczałtowanego (dotyczy tylko emerytów
i rencistów wojskowych) i przelewana na konto osobiste lub przesyłana na adres domowy stosownie do dyspozycji wyrażonej w formie pisemnej. Żołnierze zawodowi zwolnieni z wojska odbywający szkolenie w miejscowości położonej powyżej 50 km. od miejsca zamieszkania, otrzymują z DSS MON zaświadczenie, które stanowi podstawę do wydania dokumentów podróży w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień oraz zwrot kosztów zakwaterowania do wysokości ustalonego na dany rok limitu, na podstawie oryginałów rachunków przesłanych do DSS MON. Refundowana kwota jest pomniejszana wówczas o 10% podatku zryczałtowanego.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Żołnierze pozostający w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez organ wojskowy, mogą skorzystać ze specjalnego programu praktyk zawodowych. Należy znaleźć firmę, instytucję, zakład itp., który zgodzi się przyjąć Cię na praktykę. Czas jej trwania wynosi do 6 miesięcy. W tym czasie zostajesz zwolniony z obowiązków służbowych, a pracę wykonujesz w miejscu gdzie odbywasz praktykę. Jednocześnie pobierasz normalną pensję z wojska. Po znalezieniu miejsca praktyki i uprzedniej akceptacji przez Twojego przełożonego możliwości jej odbycia, skontaktuj się z Oddziałem Rekonwersji Kadr Departamentu Spraw Socjalnych, którego Dyrektor wydaje decyzję umożliwiającą odbycie praktyki.

 

POSREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy polega na udzieleniu żołnierzom zawodowym pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, głównie poprzez zaproponowanie im ofert pracy. Jeśli pojawi się oferta pracy zgodna z Twoimi umiejętnościami i oczekiwaniami, pośrednik pracy skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Nie oczekuj jednak że pośrednik znajdzie Ci pracę bez Twojego udziału. Pamiętaj że jest to Tylka jedna z możliwości, z których możesz skorzystać. Nie możemy zagwarantować że znajdziemy Ci zatrudnienie, ponieważ może się zdarzyć że nie trafi do nas odpowiednia oferta, dlatego pracy musisz intensywnie szukać przede wszystkim sam, korzystając z wcześniej opisanych metod. Pomoc rekonwersyjna (zgodnie z ustawą oraz  rozporządzeniem wykonawczym) generalnie kierowana jest do żołnierzy zawodowych już zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, za wyjątkiem tych, którym stosunek służbowy wypowiedział organ wojskowy. Ta grupa może korzystać z pomocy rekonwersyjnej już od chwili otrzymania wypowiedzenia, tj. na 6 miesięcy przed zwolnieniem.  

 

PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017.1430 ze zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2018.173 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy (Dz.U. 2015.149),

- Ustawa z dnia 24.04.2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2009.79.669)

- Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010. 113.745)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz.U 2007.106.724)

- Decyzja Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej.

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U.2014.1622).

 

 

     Z pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać wszyscy żołnierze za wyjątkiem:

 

„Art. 120. 1. Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15,

[(art.111, pkt 1 – zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;

pkt 12 – prawomocnego orzeczenia i wymierzenia kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;

pkt 13 – prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

pkt 14 – skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego), bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

pkt 15 – prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego, karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu.)]

2. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisje lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów o których mowa  w art. Ustawy z dnia 17 grudnia 1988 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1 bezterminowo.

3. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

  1) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,

  2) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,

  3) praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej  o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat - udzielanej przez właściwe organy.

4. W ramach pomocy, o której mowa w ust. 1 i 3, mogą być pokrywane koszty:

   1) przekwalifikowania zawodowego;

   2) przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;

   3) zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

5. Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

6.  Z pomocy o której mowa w ust. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

KONTAKTY

 

Departament Spraw Socjalnych

Zespół ds. Polityki Rekonwersji i BHP

Aleja Niepodległości 218

00-911 Warszawa

Tel: 261-845-599, 261-845-512        CA MON – 261-840-432

 

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

ul. Banacha 2

02-097 Warszawa

Tel: 261-826-678, Tel: 261-826-679, Tel: 261-826-680       CA MON-fax  261-826-674 

e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

85-915 BYDGOSZCZ

ul. Warszawska 10

Tel: (0-52) 378-53-06     CA MON – 261-415-306, 7, 8      fax - 261-415-319

e-mail: oazbydgoszcz@wp.pl  

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

61-736 POZNAŃ

ul. Solna 21

Tel: 261-572-006     CA. MON – 261-572-006    fax - 261-572-781

gsm 663 663 841

e-mail: wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

 

Więcej o rekonwersji kadr na stronie:

www.wojsko-polskie.pl/twoja armia/rekonwersja

 

WKU Poznań

Tel: 261 573 694

e-mail: wkupoznan@ron.mil.pl

 

WKU Konin

Tel: 261 573 908

e-mail: wkukonin@ron.mil.pl

 

WKU Kalisz

Tel: 261 612 834

e-mail: wkukalisz@ron.mil.pl

 

WKU Leszno

Tel: 261 677 217

e-mail: wkuleszno@ron.mil.pl

 

WKU Nowy Tomyśl

Tel: 261 573 857

e-mail: wkunowytomysl@ron.mil.pl

 

WKU Piła

Tel: 261 522 786

e-mail: wkupila@ron.mil.pl

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane