Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Vademecum

Podstawa prawna przeprowadzania kwalifikacji wojskowej: – zapisy art. 32-37 i art. 48 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1430 z późn. zm.).

  

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej poddawani są mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Temu obowiązkowi mogą być również poddane kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, uczące się (studiujące) w celu uzyskania takich kwalifikacji, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
Stawienie się do kwalifikacji obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

 

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (z wyjątkiem osób, kóre orzeczoną mają kategorię zdrowia "B");
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

 

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

 

 

Przenoszenie do rezerwy:

Na podstawie art. 47a ust.3 ww. ustawy, osoby które stawiają się do kwalifikacji wojskowej zostają przenoszone do rezerwy (z wyjątkiem osób, kóre orzeczoną mają kategorię zdrowia "B").

 

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące faktycznego stanu zdrowia w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm;
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

 

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane