Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo
KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KSZTAŁCĄ NA POTRZEBY KORPUSU:
 
> oficerów zawodowych – uczelnie wojskowe;
> podoficerów zawodowych – szkoły podoficerskie;
> szeregowych zawodowych – ośrodki szkolenia.
 
DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA, KTÓRA POSIADA:
 
dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadkach ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej;
świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.
 
WARUNKI I TRYB
PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
DO UCZELNI WOJSKOWYCH
 
O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 173) tj. niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i odpowiednie wykształcenie (wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia).
Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz po podpisaniu umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów za utrzymanie i naukę (w sytuacjach określonych w art. 124 pkt. 6 ustawy), wydania rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej oraz stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.
Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 
 
 
PROCES REJESTRACJI OBEJMUJE:
 
> wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej uczelni;
> dostarczenie wniosku o przyjęcie na studia do wybranej uczelni wojskowej, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
> wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 
WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ NAJPÓŹNIEJ DO PIERWSZEGO DNIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:
 
> świadectwo dojrzałości;
> życiorys;
> odpis skrócony aktu urodzenia;
> zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
> aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami danej szkoły);
> kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata/ki;
> inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym danej uczelni, np.: certyfikaty językowe, dyplomy olimpiad przedmiotowych oraz wszelkie zaświadczenia, które mogą być rozpatrywane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych
wnoszą opłaty z tytułu udziału w egzaminach wstępnych – które nie podlegają zwrotowi.
 
OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ
NALEŻY WNIEŚĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Jej wysokość jest określana corocznie w decyzji Rektora – Komendanta.
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI USTALA REKTOR - KOMENDANT
 
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE SKŁADA SIĘ Z:
 
testu sprawności fizycznej;
testu z języka angielskiego (jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego na stacjonarne studia wojskowe, natomiast obligatoryjnie do studium oficerskiego);
analizy wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej;
rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO UCZELNI WOJSKOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 OKREŚLAJĄ:
 
> rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 537)>> 537 więcej

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 ROKU OKREŚLA:

decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dz. Urz.MON-2018 poz.109) >> 101 więcej

 NABÓR PROWADZONY JEST:

 do dnia 28 września 2018 roku na 6-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: eksploatacji systemów łączności, eksploatacji systemów informatycznych, kadrowa, geograficzna, saperska, rozpoznania i likwidacji skażeń, wywiadu wojskowgo, kontrwywiadu wojskowego, dochodzeniowo śledcza, prewencji, operacyjno-rozpoznawcza, obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowa, orkiestr i zespołów estradowych, ochrony przeciwpożarowej, pancerno-zmechanizowana, rakietowa i artylerii, rozpoznania i zakłóceń elektronicznych, rozpoznania ogólnego, ogólno-logistyczna, inżynieryjno-lotnicza, radiotechniczna i inne;


do 21 stycznia 2019 roku na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: prokuratorska, lekarzy, dentystów, weterynarii, farmaceutów, fizykobiochemików, pielęgniatstwa, ratownictwa medycznego i teologiczna;

do 15 maja 2019 roku na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: ogólnologistyczna, pancerno-zmechanizowana, obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowa, rakietowa i artylerii, eksploatacji systemów łączności;
 
LIMITY OSÓBPATRZ ZAŁĄCZNIK DO POWYŻSZEJ DECYZJI

 (Nr 156/MON z dn. 01.09.2017 r.)

 Ustalenia rekrutacyjne dotyczące poszczególnych uczelni wojskowych, wzory formularzy wniosków o przyjęcie do akademii i szkół oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków znajduję się na stronach internetowych uczelni.

 Pełny zakres informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce zameldowania.

 SZKOŁY WOJSKOWE CZEKAJĄ NA CIEBIE

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa-49
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
tel. (022) 683-90-00
fax (022) 683-99-01
www.wat.edu.pl
 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia
ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. (058) 626-25-25
www.amw.gdynia.pl
 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU im. gen. Tadeusza Kościuszki
51-151 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
tel. (071) 765-81-34
www.awl.edu.pl
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. (081) 883-77-33, (081) 883-71-00
www.spsp.wp.mil.pl
 
SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU im. gen. bryg.  F.S. WŁADA
60 - 630 POZNAŃ
ul. Wojska Polskiego 86
tel. (061)857-53-60 i 61
fax (061)857-52-44
www.spwl.wp.mil.pl
 
SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE
08 - 521 DĘBLIN
ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5
tel. (081) 883-97-73
tel. (081) 883-97-36
www.wsosp.deblin.pl
 
SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE
76 - 271 USTKA
Lędowo 1 N
tel. (059) 815-10-61
tel. (059) 815-15-31
www.spmw.wp.mil.pl
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane