Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

  • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie.
  • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Żołnierz, niezależnie od jego przeznaczenia do poszczególnych korpusów, w początkowym okresie kształcenia w służbie przygotowawczej podlega jednolitemu programowi przygotowującemu, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej. Żołnierz, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia kształcenia składa przysięgę wojskową.

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY
O SKŁADANIE WNIOSKÓW BĄDŹ KONTAKT
TELEFONICZNY Z MACIERZYSTĄ WOJSKOWĄ
KOMENDĄ UZUPEŁNIEŃ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - poradnik

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane