Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc weteranom i poszkodowanym
SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA
ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA

 WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY w POZNANIU
ul. SOLNA 21

 Koordynator regionalny - Antoni MASŁOWSKI
telefon CA MON 261 572 006

Art. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011 Nr 205 poz. 1203) „Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem poszkodowanym”, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze”.
 
AKTY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. (Dz.U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1203).
2. Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dz. Urz. Min. Obr. Narod. z 2015 r., poz. 321).
3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom - żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi. (Dz.U. z dnia 27 stycznia 2012 r. poz. 105).
4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. z 2012 r. poz. 187).
5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. (Dz.U. z 2012 r. poz. 229).
6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych - żołnierzy (Dz.U. z 2012 r. poz. 289).
7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1791).
8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje” (Dz.U. z 2012 r. poz. 322).
9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz.U. z 2012 r. poz. 336).
10. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym (Dz.U. z 2012 r. poz. 339).
11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (Dz.U. z 2016 r. poz.1729).
12. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 687).
13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 345).
14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz.U. z 2012 r. poz. 351).
15. Decyzja Sekretarza Stanu Nr 37 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska.
 
Weteran  ma prawo do:
1. Uzyskania  legitymacji weterana,
2. Asysty honorowej podczas pogrzebu,
3. Zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez MON, MSWiA lub ABW i AW,
4. Korzystania z bezpłatnej opieki i pomocy psychologicznej ¦ to uprawnienie dotyczy również  rodziny weterana,
5. Ubiegania się o zapomogę  po ukończeniu 65. roku życia,
6. Ubiegania się o umieszczenie w Domu Weterana,
7. Otrzymania odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” (w przypadku funkcjonariuszy MSWiA).

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, ma prawo do:
1. Otrzymania wojskowej odznaki honorowej „Za Rany i Kontuzje” (MON),
2. Otrzymania bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych),
3. Korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (weterani poszkodowani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne),
4. Ubiegania się o pomoc finansową na kształcenie (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych),
5. Świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (50%) i środkami krajowego transportu publicznego (PKP, PKS - 37%),
6. Ubiegania się o zapomogę (bez względu na wiek),
7. Uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni),
8. Uzyskania dodatku dla weterana poszkodowanego (tylko osoba pobierająca emeryturę lub rentę),
9. Pierwszeństwa do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA, na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności,
10. Zwolnienia przyznanych mu wyżej  wymienionych świadczeń od podatku dochodowego.

W związku z wejściem w życie 30 marca 2012 r. ustawy o weteranach działań poza granicami kraju uruchomiony został specjalny dział na stronie ministerstwa obrony narodowej poświęcony wymienionej ustawie. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie informacje dotyczące zapisów ustawy oraz 12 rozporządzeń wykonawczych. Na stronie zapoznają się Państwo z treścią ustawy i rozporządzeń, najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, aktualnościami dotyczącymi ustawy i aktów wykonawczych oraz informacjami o polskich stowarzyszeniach skupiających weteranów.
Dodatkowo istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych, które prosimy kierować na specjalny adres email: weteran@mon.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony - WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane