Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania żołnierzy rezerwy
KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY W 2018 ROKU
Informujemy Państwa, że w 2018 roku organizowane będą kursy przeszkalania kadry rezerwy (kursy oficerskie i podoficerskie). Kursy przeszkalania kadry rezerwy prowadzone są w gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskiech, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP. Na kursy mogą być skierowani żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych według poniższych warunków naboru.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE

• żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
• posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia i kwalifikacji zbieżnych ze specjalnością wojskową, w której przewidziane jest szkolenie;
• wiek do 40 lat;
• sprawność fizyczna;
• na kursy oficerskie nie mogą być skierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.


WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE

Na kursy podoficerskie można powoływać żołnierzy rezerwy posiadających stopień szeregowych i starszych szeregowych:
• posiadają wykształcenie średnie;
wiek do 40 lat życia
• odbyli zawodową (kontraktową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe;
• posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;
• na kurs podoficerski w SW 40H21 kierowani mogą być wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego;
• są sprawni fizycznie.

Powyższą problematykę regulują akty prawne:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1430);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520);
Rozporządzenie MON z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 52 poz. 519);
Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 950);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 321);
Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 50 poz. 484).

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane