Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia WSzW
 
 
 

 

Działanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu zapoczątkowała Wojskowa Komenda Wojewódzka w Poznaniu powołana do życia Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1951 roku.
Wojskowa Komenda Wojewódzka funkcjonowała na terenie województwa poznańskiego i była bezpośrednio podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, a podlegało jej początkowo piętnaście, następnie dwadzieścia jeden Wojskowych Komend Rejonowych. Komendą kierowali w latach jej istnienia kpt. Ludwik JANISZEWSKI oraz płk Józef MALIK.
Głównym zadaniem Wojskowej Komendy Wojewódzkiej było rozwiązywanie kluczowych problemów z zakresu administrowania zasobami poborowych oraz rezerwistów z terenu województwa poznańskiego.
Dnia 24 stycznia 1952 roku ukazał się „Rozkaz dzienny Nr 1” Wojskowego Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu. Od tego też dnia, rozpoczęło się praktyczne funkcjonowanie instytucji. Był to zalążek powstania i rozwoju administracji wojskowej szczebla wojewódzkiego na terenie Wielkopolski.
 
Na przestrzeni lat, struktura i zadania organów administracji wojskowej zmieniały się wielokrotnie. Podyktowane było to polityką obronną Państwa, zmianami w podziale administracyjnym kraju oraz potrzebami Sił Zbrojnych.
 
Instytucja o nazwie Wojewódzki Sztab Wojskowy Poznań powstała na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 21 listopada 1962 roku.
Od pierwszych dni stycznia 1963 roku, grupa żołnierzy i pracowników w składzie: płk Andrzej PORAJSKI, płk Czesław MOCZORODYŃSKI, płk Stanisław GONERA, sierż. Stefan JAŁOSZYŃSKI oraz pani Maria WILKOWSKA, rozpoczęła tworzyć na bazie Wojskowej Komendy Wojewódzkiej, Wojewódzki Sztab Wojskowy, którego siedziba mieściła się w budynku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Na pierwszego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Poznań wyznaczony został płk Andrzej PORAJSKI, mianowany w 1968 roku do stopnia generała brygady; obowiązki na tym stanowisku pełnił do 1976 roku.

Wraz ze zmianami organizacyjnymi na szczeblu wojewódzkim, następowała również reorganizacja w terenie. Wojskowe Komendy Rejonowe przeszły zmiany strukturalne, których rezultatem było przekształcenie ich w Powiatowe, Miejskie i Dzielnicowe Sztaby Wojskowe. W latach sześćdziesiątych i do połowy lat siedemdziesiątych, Szefowi WSzW Poznań podlegało odpowiednio 27, 21 i 12 sztabów wojskowych oraz trzy bataliony Obrony Terytorialnej.

W roku 1975, wraz z reformą administracyjną kraju, zmienił się obszar administracyjny województwa poznańskiego, a tym samym i obszar administracyjny Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Poznań. Po reformie, Powiatowe, Miejskie i Dzielnicowe Sztaby Wojskowe, zmieniły nazwę na Wojskowe Komendy Uzupełnień. W skład WSzW Poznań wchodziły wówczas cztery, a następnie pięć Wojskowych Komend Uzupełnień oraz Wielkopolski Pułk Obrony Terytorialnej w Poznaniu. W roku 1987 pułk podporządkowany został Dowództwu Śląskiego Okręgu Wojskowego. W tym czasie Wojewódzkim Sztabem Wojskowym dowodzili i kierowali:
Lata 90-te przyniosły kolejne zmiany reorganizacyjne w terenowych organach administracji wojskowej. W 1992 roku na podstawie rozporządzenia MON, Sztab zmienił nazwę na Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu. W roku 1993 przeniesiono siedzibę Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z al. Niepodległości 18, do budynku przy ulicy Solnej 21, w którym to budynku Sztab funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Z dniem 1 lipca 1996 roku, zgodnie z Decyzją Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu przemianowany został w Wojewódzki Sztab Wojskowy – Regionalny Sztab Wojskowy Poznań. Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – Regionelnego Sztabu Wojskowego podporządkowano wówczas Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w Lesznie, Kaliszu i Sieradzu oraz dziesięć Wojskowych Komend Uzupełnień.

W listopadzie 1996 roku Wojewódzki Sztab Wojskowy – Regionalny Sztab Wojskowy Poznań za całokształt działalności, zaliczony został do wyróżniających się instytucji w grupie terenowych organów administracji wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego.
 
Z dniem 1 grudnia 1998 roku nastąpiła zmiana podporządkowania Sztabu, który wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi przeszedł w podporządkowanie Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 1999 roku w Polsce nowego podziału administracyjnego (zredukowano liczbę województw z 49 do 16), zmieniły się również siedziby wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień oraz ich terytorialny zasięg działania.
Obecną nazwę „Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu” przywrócono naszej instytucji Rozkazem Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Jednocześnie na skutek ww. zmian w podziale administracyjnym kraju, Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu podporządkowanych zostało jedenaście Wojskowych Komend Uzupełnień (w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wlkp., Pile, Turku i trzy w Poznaniu).

W okresie tym Wojewódzkim Sztabem Wojskowym kierowali:

oraz płk Władysław HAMMER, który wprowadził Sztab w XXI wiek.
 
Współczesną historię Sztabu, nacechowaną dążeniem do unowocześnienia polskiej armii, tworzyła i tworzy administracja wojskowa pod kierownictwem szefów:
a od dnia 3 sierpnia 2009 roku płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI, aktualny Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu bez wątpienia jest w opinii przełożonych prężnie działającym organem administracji wojskowej. W 2007 roku za wzorowe wykonywanie zadań, uzyskał miano „wyróżniającej się” instytucji wojskowej. W dniu 24 kwietnia 2008 roku Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Zbigniew TŁOK – KOSOWSKI wręczył ówczesnemu Szefowi WSzW w Poznaniu płk. dypl. inż. Wojciechowi Andrzejowi RESZKA ryngraf pamiątkowy.
W uzasadnieniu wyróżnienia przyznanego Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Poznaniu, Szef Inspektoratu Wsparcia podkreślił, że współzawodnictwo stanowi jeden z najważniejszych czynników kształtujących efektywność realizacji zadań służbowych przez jednostki i instytucje wojskowe, a także indywidualne postawy kadry, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i pracowników wojska.

Za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej w 2010 roku, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu ponownie uzyskał miano „wyróżniającej się” instytucji wojskowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Tym razem gen. dyw. Zbigniew TŁOK – KOSOWSKI złożył nagrodę na ręce Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu – płk. dr. Zdzisława MAŁKOWSKIEGO.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu został też doceniony przez Dowódcę Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, który 25 stycznia 2011 roku wręczył płk. dr. Zdzisławowi MAŁKOWSKIEMU dyplom uznania dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu za całokształt działalności służbowej w 2010 roku, wzorową realizację zamierzeń szkoleniowych oraz innych odpowiedzialnych przedsięwzięć.

  W celu kultywowania tradycji i dziedzictwa historycznego administracji wojskowej w województwie wielkopolskim, Decyzją Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 listopada 2011 roku, Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej wprowadził do użytku służbowego Odznakę Pamiątkową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

 

W 2011 roku Terenowe Organa Administracji Wojskowej przeszły kolejną reorganizację. Zlikwidowane zostały Okręgi Wojskowe, a w związku z czym od dnia 01 stycznia 2012 roku, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu znalazł się w bezpośrednim podporządkowaniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
W konsekwencji tej reorganizacji od dnia 01 stycznia 2012 roku Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu podlega sześć Wojskowych Komend Uzupełnień:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu oraz Komenda Garnizonu Poznań.
 

Za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz promocją służby wojskowej, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu na mocy Decyzji Nr 9 Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy, oddziałów i instytucji wojskowych, z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego, wyrózniony został wpisem do "Księgi Honorowej Wojska Polskiego".

 

Dnia 14 sierpnia 2014 roku w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, wręczył Szefowi WSzW w Poznaniu płk dr Zdzisławowi Małkowskiemu pamiątkowy dyplom potwierdzający przyznane wyróżnienie.

 

   

 

W dniu 15 sierpnia 2014 roku Szef WSzW w Poznaniu - płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI uczestniczył w centralnych uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Warszawie oraz brał udział w spotkaniu w Belwederze, na które został zaproszony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława KOMOROWSKIEGO.

 

 

W celu kultywowania tradycji i dziedzictwa historycznego administracji wojskowej w województwie wielkopolskim, w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu opracowano wzór oznaki rozpoznawczej, który po zatwierdzeniu przez Komisję Historyczną do Spraw Symboliki Wojskowej, został wprowadzony decyzją nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 roku.


    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane