Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia żołnierzy rezerwy

Dowiedz się więcej - kliknij

Pismo do zolnierzy rezerwy

Ćwiczenia wojskowe

W związku wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej związanych z koniecznością utrzymania na właściwym poziomie jakości mobilizacyjnego uzupełnienia, Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 20 lutego 2013 roku. Rozporządzenie wprowadziło obowiązek odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy, zarówno dla posiadających przydziały mobilizacyjne jak i dla tych żołnierzy, którym planuje się nadać takie przydziały (Dz. U. z dnia 06 marca 2013 r. poz. 299).

Nie wprowadzono natomiast, obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych przez osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy. Osoby te, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, na podstawie art. 101a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Wprowadzenie obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych umożliwi udział żołnierzy rezerwy w szkoleniach organizowanych w jednostkach wojskowych. Szkolenia te przełożą się wprost na jakość mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych w zakresie stanów osobowych. Dodatkowo, obowiązkowe odbywanie ćwiczeń wojskowych umożliwi przeszkalanie żołnierzy rezerwy na nowoczesnym sprzęcie wdrażanym do Sił Zbrojnych RP w ramach profesjonalizacji oraz utrzymywanie przez ,żołnierzy rezerwy na właściwym poziomie nabytych umiejętności i kwalifikacji.

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek pracownika , któremu doręczono kartę powołania do czynnej  służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. W przypadkach określonych pracodawca może na własny koszt wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

   Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego:
- szeregowym – 70 zł.
- sierżantom – 86,25 zł.
- podporucznikom – 105,00 zł.

Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przyznaje się dodatek funkcyjny o charakterze stałym w wysokości:
- wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla podoficera – do 5 % np. (sierż. – 4,31 zł./ 1 dzień),
- wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla oficera – do 15 % np. (ppor. – 15,75 zł./ 1 dzień).

Od decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia karty powołania. Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Wniesienie odwołania nie zwalnia żołnierza rezerwy od stawienia się w jednostce wojskowej w miejscu i dniu określonym w karcie powołania.

Zainteresowani szczegółowe informacje mogą uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu tel. (61)  857 36 97;
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu tel. (62) 767 10 41/42;
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie tel. (63) 245 48 92;
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie tel. (65) 525 72 18;
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu tel. (61) 442 22 51;  
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile tel. (67) 212 59 47.

Powyższą problematykę regulują akty prawne:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1534 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520);
Rozporządzenie MON z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 52 poz. 519);
Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 950);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 321);
Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 50 poz. 484).

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Solna 21
61-736 Poznań
tel. 261572750
fax. 261572781
wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane